MZWiK w Sulejówku

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku został utworzony na podstawie uchwały nr
202/XXVII/96 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 18 lipca 1996 r., która weszła w życie z dniem 1 września 1996 r.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, jako miejska jednostka organizacyjna
prowadząca gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego, realizuje zadania Miasta
Sulejówek odnoszące się do bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.